fbpx ...

Mikrohus regler

byggeregler og forslag til endring i byggeregler

Nye regler for Modulhus fra: 01.07.2023

Veiviser for frittstående bygg på eiendom

Nye regler for Mikrohus fra: 01.07.2023

Her finner du informasjon om nye regler til Mikrohus under 30M² BRA

Nye regler for Mikrohus fra: 01.07.2023

Anneks opptil 50 kvm på egen tomt uten og søke

Søknadskjema

Her kan du laste ned søknadskjema for frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Energikravene i byggteknisk forskrift og unntak

Her finner du informasjon om energikrav med unntak som småhus (under 70M²) og fritidsbolig

Forskrift om endring byggesak. Eks.anneks ol.på eiendom

Her finner du informasjon om gjeldene regler for byggin av eks. anneks ol. på eiendom

Få - tilbud - Mikrohus regler Mikrohus regler

På denne siden vil du finne diverse regler og informasjon om mikrohus, småhus, containerhus.ol.

Denne siden er under utvikling og oppdateres med flere regler ol. jevnlig.
Så følg med!

Vi er importør og leverandør av:

DEL PÅ FACEBOOK
SEND E-POST
Mikrohus-H1-under 30 M²

Nye regler for mikrohus 

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for mikrohus. Reglene har til hensikt å tilrettelegge for alternative boformer slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus til
boligformål.
De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA med én boenhet i én
etasje uten kjeller. Boligbygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 m over
bakken.
Reglene for mikrohus gjør unntak fra flere krav i TEK17 og følger i hovedsak reglene som
gjelder for fritidsbolig med én boenhet. Det innebærer at mikrohus er unntatt fra
tilgjengelighetskrav og krav til trapp, bod og oppbevaringsplass. Kravet til ventilasjon kan
oppfylles med lufteventiler og vinduer som kan åpnes. Kravene til lyd og vibrasjon gjelder
ikke, heller ikke kravet til utsyn. De grunnleggende kravene til sikkerhet er opprettholdt.
I SAK10 er reglene forenklet slik at det ikke er krav om bruk av ansvarlig foretak eller
uavhengig kontroll ved oppføring av mikrohus. Endringene vil gi økonomiske besparelser og
åpne for større egeninnsats i byggeprosessen.
De nye reglene gjør ingen endringer i plan- og bygningsloven. Kommunale arealplaner kan
sette begrensninger for hvor det kan plasseres eller oppføres mikrobolig. Mikrohus må ha
tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering og løsninger for vann og avløp. Også
reglene om sikker byggegrunn, avstand til nabogrense, utforming og visuelle kvaliteter gjelder
for mikrohus.
Direktoratet vil utarbeide veiledningsmateriell som er tilgjengelig i god tid før de nye reglene
trer i kraft.

Les mer

Last ned

Her kan du laste ned skjema for frittliggende bygning unntatt søknadsplikt

Forskrift om endring i forskrift om byggesak
(eks. annex på eiendom)

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 9. februar 2021 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 20-5 andre ledd. I I forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften) gjøres følgende endringer: § 4-1 første ledd bokstav a femte punktum skal lyde: Tiltaket skal plasseres minst 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. § 4-1 første ledd bokstav b skal lyde: Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 M². Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket. § 4-1 første ledd ny bokstav d skal lyde: Terrasser som har en høyde på inntil 1,0 m fra eksisterende terreng, er forbundet med en bygning, og ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 m. Slike terrasser kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 m, men kan ikke være overbygde. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 m. Nåværende § 4-1 første ledd bokstav d og e blir bokstav e og ny bokstav f. § 4-1 tredje ledd andre punktum skal lyde: For tiltak unntatt etter første ledd bokstav a, b, c, d og f må plasseringen ikke komme i strid med veglovas bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte, eller byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. § 4-1 fjerde ledd skal lyde: For tiltak etter første ledd bokstav a, b og c skal tiltakshaver melde fra til kommunen om tiltaket og plasseringen senest innen fire uker etter at det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: a. dato tiltaket ble ferdigstilt 2 For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2021-02-09-410 b. matrikkelnummer, jf. matrikkelloven § 3 første ledd bokstav c (kommune-, gårds- og bruksnummer, ev. festenummer og seksjonsnummer) c. kart over eiendommen som viser omriss av tiltaket med målte avstander til grenser og andre bygninger på eiendommen d. tiltakets areal i bruksareal (BRA), bebygd areal (BYA) og bruttoareal (BTA) pr. etasje e. bygningstype etter matrikkelen for frittstående bygg f. Hva rommet/rommene i tilbygget skal brukes til.

Forhandlere søkes

Ønsker du å forhandle/ selge våre modulhus

Vi søker samarbeidspartnere i hele Norge og vil i løpet av kort tid komme med egen forhandler-portal for salg av våre produkter.

Kunne du tenkt deg mer informasjon og være med på laget, send oss en e-post med litt informasjon og kontaktdata.

Så kommer vi raskt tilbake til deg.

Våre annoser på Finn.no:

Book en telefon avtale

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt innen kort tid.

Kontakt informasjon
Hvilken modell er du interessert i?
Hvilken dato og tidspunkt ønsker du at vi skal kontakt deg?
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.